Tips/vedlikehold

Hjelpestart med startkabler.

 • Sjekk at begge batteriene har samme spenningen. ( 6V eller 12 V )
 • Slå av hjelpende kjøretøyets motor og alle strøm forbrukende funksjoner.
 • Monter startkabel i følgende rekkefølge:
 • Kople til pluss klemme til begge batterier. Fest deretter den andre kabelen til den andre polen på hjelpestartbatteriet.Den siste klypen festes til motorblokken på bilen med det utladede batteriet, så langt fra batteri og bensinslanger som mulig. Det minsker risikoen for antennelse av knallgass eller bensin.
 • Start bilen som skal gi starthjelp.
 • Start bilen med det utladede batteriet.
 • Når motoren på bilen med det utladede batteriet går normalt, tas startkablene av i motsatt rekkefølge.

Sesongbruk av batterier

Før stillstandsperioden:

 • lad batteriet helt opp, slå av alle elektriske enheter og koble fra batteriet ( hvis mulig )
 • oppbevar batterier på et kjølig tørt sted
 • batteriene skal være fulladede ved oppbevaring
 • fulladede batterier tåler fint temperaturer på godt under null grader
 •  batterier med lav spenning er utsatt ved temperaturer under null grader

Under stillstandsperioden:

 • kontroller lade og spenningsnivået regelmessig.
 • hvis spenningen kommer under 12,4 V, må batteriet lades.

Etter stillstandsperioden:

 • lad batteriet helt opp, og koble eventuelt de elektriske enhetene til igjen.
 • kontroller at alt fungerer som det skal

Montering og vedlikehold

Montering i bilen
Biler med vekselstrømsgenerator har minus polen koplet til jord. Rengjør polsko med varmt vann. Monter alltid den strømførende kabel først, deretter jordledningen. På den måten unngår du å kortslutte batteriet ved bruk av verktøyet, noe som kan forårsake skader.Sett polsko inn med ren , syrefri vaselin eller godkjent fett etter montering.
Ved bytte av batteri som medfører at bilens batteri må frakobles anbefaler vi å sørge for alternativ strømforsyning til bilen.

Vedlikehold
Batteriet er en meget viktig del i det elektriske systemet. Normalt vil systemet selv holde batteriet oppladet. Ved stadig korte kjørelengder og stort strømforbruk kan ekstra oppladning være påkrevet, spesielt i den kalde årstiden.Etterfyll kun med kjemisk eller renset vann. Bruk aldri syre eller spesielle tilsetningsstoffer.
Kjøretøyets ladespenning bør , målt over polene, være 14,2V-14,4V ved ca 2000 omdr. ( høy tomgang ). Dersom den er lavere, vil det bety at batteriet ikke full-lades under kjøring og batteriet må ha lading fra ekstern lader.Det er en kjensgjerning at de fleste batterihavari skyldes mangel på lading. Alle som har befatning med biler bør kjenne til betydningen av korrekt lading.
Kuldens innflytelse på et batteri.
De aller fleste har ved flere anledninger registrert at batterienes kapasitet reduseres i kulde. Ved – 18 grader nedsettes startkapasiteten med 60%.

Advarsel gass og syre

Gass
I et batteri vil platene alltid avgi små mengder hydrogen og oksygen selv når batteriet står lagret. Blandingen av oksygen og hydrogen kalles knallgass og er meget eksplosivt. Selv en liten gnist er nok til å antenne denne.Risikoen for eksplosjon, er størst under og umiddelbart etter lading.Rør aldri koblingene før lade strømmen er brutt, slik at faren for gnistdannelse reduseres til et minimum.Husk at knallgass er lettere enn luft. Den vil dermed stige og det kan dannes lommer av knallgass inne i batteriet.

Syre
Syren i batteriet er sterkt etsende, og angriper klær,tre, metall og lakk. Vær derfor oppmerksom på at for høyt væskenivå kan forårsake syresøl som lett kan gjøre skade på omliggende metalldeler. Hold aldri syremåler over lakk eller klær ved måling av syrevekt, og unngå syresprut på bar hud.